Kasutustingimused

 1. Basaari kasutamine
  1. Keskkonna Basaar omanik on Basaar Group OÜ, registrikood 12413084, asukohaga Vaba 19a, Tartu, e-posti aadress care@basaar.com.
  2. Basaar Group OÜ pakub müügipinna rentimise teenust, kus on võimalik osta, müüa ja vahetada kaupu. Basaar Group OÜ ei osale tehingutes, muuhulgas ei ole Basaar Group OÜ tehingute pool ega kasutajate agent, maakler, esindaja, omanik ega komisjonär. 
  3. Basaari kasutaja (edaspidi Kasutaja) on füüsiline isik või juriidiline isik (ettevõtja), kes on registreerinud endale konto Basaaris. Konto loomisel valib iga Kasutaja unikaalse kasutajanime ja salasõna. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt selle eest, et valitud salasõna ei satuks kolmandate isikute kätte (sh valitud salasõna ei ole liiga lihtne).
  4. Basaaris on Kasutajatel võimalik ostja, müüja ja vahetada kaupu. Kõik vastavad lepingud loetakse sõlmituks Kasutajate vahel, näiteks sõlmitud Müügileping loetakse sõlmituks Ostja ja konkreetse kaupa müüva füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Müüja) vahel.
  5. Kasutustingimused on lahutamatult seotud Privaatsustingimustega.
  6. Kasutaja kohustub Basaari konto loomisel esitama tõesed ja täielikud andmed, muuhulgas kohustub Kasutaja esitama oma ees- ja perekonnanime ning kehtivad kontaktandmed.
  7. Kasutaja kinnitab, et Kasutajal on kõik vajalikud õigused Basaaris tehingute tegemiseks, sh Kasutaja on teovõimeline.
  8. Kasutustingimused kehtivad kõikidele Basaari Kasutajatele mistahes viisil Basaarist ostmisel ja keskkonna Basaar.com kasutamisel, sh nii ostude sooritamisel kui ka kauba müümisel, tehingute ettevalmistamisel ning kohustuste täitmisel.
  9. Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus Basaaris on seaduslik.
 2. Kauba müügiks lisamine
  1. Kasutajal on võimalik Basaari vahendusel pakkuda müügiks kaupa.
  2. Kauba lisamiseks peab kasutaja lisama kaubast pealkirja, kirjelduse, kategooria ning hinna.  
   1. Kauba hinnale lisandub Basaari komisjonitasu 15%.
   2. Müügitehingu sooritamisel maksab Müüja toimunud tehingu eest komisjonitasu Basaarile, mis arvestatakse tehingu sooritamisel maha automaatselt.
   3. Basaar ei vastuta Müüja poolt lisatud kauba kirjelduse, piltide ja pealkirja ehtsuse eest. 
  3. Kasutajal on keelatud kasutada Basaari ebaseaduslikeks tehinguteks, sh pettusteks, heade kommetega vastuolus olevateks tehinguteks, ebaseadusliku või võltsitud kauba müümiseks jne. Müüjal on kohustus tagada, et kauba müümine on seaduslik ega riku kolmandate isikute õigusi. Muuhulgas on Basaaris keelatud müüa kaupa, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või -litsents või muu samaväärne dokument. Samuti on keelatud müüa asju, millega kauplemine on Eesti Vabariigis keelatud. Müüja ei või müüa kaupa, mis kahjustab kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalse omandi õigusi jne).
  4. Müüjal on kohustus müügiperioodi lõppedes alles jäänud toodetele järele tulla.
  5. Kui Müüja toodetele müügiperioodi lõppedes järele ei ole tulnud, rakendub tasu 5€ iga lisapäeva eest. Peale 3 päeva annetab Basaar alles jäänud tooted annetuseks.
  6. Kui Müüjale on teavitatud kaduma läinud kauba leidmisest, on müüjal aega 14 päeva kaubale järgi tulla ning kaubale õigeaegselt ehk alates 14 päeva hiljem ei ole järgi tuldud, annab Basaar kauba annetuseks.
  7. Kui Müüja ei ilmu broneeringu alguskuupäeval poodi, hoiame müügikohta aktiivsena alles 3 päeva. 3 päeva möödudes kaotab müüja müügikoha.
  8. Müüjal on õigus 7 päeva enne müügiperioodi algust müügikoht tühistada või paluda kuupäeva muutust. 7 päeva täitudes müügiperioodi maksumust ei tagastata.
 3. Hinna- ja tooteinfo
  1. Müüja kohustub tagama Basaaris esitatud hinna- ja tooteinfo õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse. Basaar ei vastuta Basaaris esitatud hinna- ega tooteinfo eest. 
  2. Kui Müüja on maksukohustuslane peavad Basaaris esitatud hinnad sisaldama makse (sh käibemaksu) ja muid võimalikke tasusid vastavalt seaduses sätestatud määrale.
 4. Tasumine, raha kandmine müüja kontole
  1. Ostja tasub kauba müügihinna tasu täies ulatuses ettemaksuna.
  2. Tellimuse eest saab tasuda ostukorvis pakutud makseviisidega.
  3. Kui Ostjal ei ole kontol makse sooritamiseks piisavalt vahendeid, tühistatakse tellimus automaatselt.
 5. Tarbija õigused
  1. Juhul kui müügileping sõlmitakse võlaõigusseaduse ja tarbijakaitse seaduse mõttes tarbijast Ostja ja ettevõtjast/kauplejast Müüja vahel, peab Müüja tagama Ostjale kõik tarbijamüügiga seonduvad õigused.
  2. Juhul kui müügileping sõlmitakse eraisikute vahel, siis puudub Ostjal 14-päevane taganemisõigus. Basaar pakub üksnes vahendusteenust, seega pole Basaar kauba omanik ega kauba müüja.
 6. Vastutus
  1. Tellimuse täitmise, sealhulgas kauba kättetoimetamise ja puudusega kauba eest vastutab Müüja. Basaaris vahendatakse Ostja ja Müüja suhtlust, kuid Basaar ei vastuta lepingu täitmise eest, seal hulgas ei vastuta Basaar ühegi puuduse eest. Samuti ei vastuta Basaar Müüja poolt avaldatud teave õigsuse, seaduslikkuse ega tervikluse eest.
  2. Iga Kasutaja vastutab isiklikult sõlmitud tehingute eest, aga ka ebasobiva ja/või õigusvastase tehingu, käitumise ja/või suhtluse eest. Kasutaja vastutab kõigi tema kasutajanime ja salasõna kasutades sisse logides tehtud avalduste, toimingute, tehingute jms eest. Basaaril ei ole kohustust Kasutajat muul viisil tuvastada.
  3. Iga Kasutaja vastutab tehingutega seotud maksude (sh tulumaks, käibemaks) arvestamise, deklareerimise ja tasumise eest.
  4. Basaar ega Basaari omanik ei ole ühelgi juhul Basaaris müüdava kauba omanik.
  5. Kasutajad vastutavad Basaari vahendusel sõlmitud tehingute eest vastavalt õigusaktides sätestatule.
  6. Basaari lahendust pakutakse “nagu on” (as is) põhimõttel. Basaar ei anna Kasutajatele mistahes kinnitust, et Basaar vastab täielikult Kasutaja vajadustele või tagab teatud tulemuse saavutamise või Basaar töötab vigadeta. Basaar ei vastuta tehnilistest tõrgete, katkestuste, peatumiste ega muude Basaari lahenduse puuduste eest, sh tekkinud suhtluskatkestuste eest.
  7. Basaar ei vastuta Basaaris tekkivate programmivigade eest.
  8. Basaar ei vastuta pahavara ega internetipettuste (sh andmepüük) eest, mida Kasutajad levitavad Basaari kaudu.
  9. Basaar ei vastuta ühelgi juhul Kasutajate omavahelisest õigussuhtest tekkinud kohustuse täitmise ega kahju eest.
  10. Basaar vastutab õigussuhtes Kasutajaga ainult raskest hooletusest või tahtlikult põhjustatud otsese varalise kahju eest. 
  11. Basaar ei vastuta saamata jäänud tulu eest.
  12. Basaar ei vastuta kadunud toodete eest.
 7. Kuulutuste eemaldamine ja konto sulgemine
  1. Basaaril on õigus kaup Basaarist eemaldada, kui kaup, selle kirjeldus või muu sellega seotud asjaolu on vastuolus Kasutustingimuste, kehtivate õigusaktide või heade kommetega. 
  2. Basaaril on õigus Kasutaja konto funktsionaalsust piirata ja/või Kasutaja konto sulgeda, kui Kasutaja rikub käesolevaid Kasutustingimusi, muuhulgas on Basaaril õigus konto sulgeda, kui:
   1. Kasutaja esitab Basaaris või Basaarile ebaõiget, ebatäpset, eksitavat või ebaseaduslikku teavet;
   2. Kasutaja sisestatud andmed (sh kauba kirjeldus, kauba omadused) on vastuolus käesolevate Kasutustingimustega, heade kommetega või kehtivate õigusaktidega;
   3. Kasutaja on korduvalt jätnud täitmata oma kohustused teiste Kasutajate suhtes, seejuures eelkõige, kuid mitte ainult jätnud Ostjana tasumata või vastu võtmata tellitud kauba või jätnud Müüjana kauba vaatamata tasumisele väljastamata;
   4. Kasutaja tegevuse kohta on laekunud vähemalt kolm pretensiooni või eelnevaid pretensioone ei ole õnnestunud ära lahendada;
   5. Kasutaja on esitanud vähemalt kolm eksitavat ja/või alusetut pretensiooni teiste Kasutajate kohta.
  3. Kasutajal on õigus vaidlustada kauba Basaarist eemaldamine, oma konto funktsionaalsuse piiramine või konto sulgemine pöördudes selleks Basaari poole kirjutades e-posti aadressile care@basaar.com või konto seadete alt ise konto kustutada.
  4. Kasutajal ei ole õigust nõuda Basaarilt konto sulgemist ega kustutamist, kui Kasutajal on täitmata kohustused Basaari ja/või teiste Kasutajate ees. Kasutaja kontot ei kustutata enne, kui viimase tehingu tegemisest on möödunud õigusaktides selle vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg.
  5. Kasutajal on õigus oma konto Basaaris sulgeda, konto kustutamiseks kirjuta meile care@basaar.com
 8. Isikuandmete töötlemine
  1. Isikuandmete töötlemisele kohalduvad Privaatsustingimused.
 9. Vaidluste lahendamine
  1. Kui Ostjal on Müüja vastu pretensioone palume need edastada otse Müüjale või Basaari vahendusel Müüjale esitamiseks e-posti aadressile care@basaar.com. Basaar soovitab püüda vaidlused lahendada läbirääkimiste teel.
Basaar jätab endale õiguse Kasutustingimusi muuta ning Basaari (sh veebilehte ja selle tehnilist lahendust) uuendada ja muuta. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Basaar.com. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi. Kasutajal  on võimalik enne ostu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja vajadusel taasesitada.

Käesoleva tingimused on avaldatud 18.06.2022 seisuga.

Muudetud 12.03.2024.