Kasutustingimused

 1. Basaari kasutamine
  1. Keskkonna Basaar omanik on Basaar Group OÜ, registrikood 12413084, asukohaga Vaba 19a, Tartu, e-posti aadress care@basaar.com.
  2. Basaar Group OÜ pakub müügipinna rentimise teenust, kus on võimalik osta, müüa ja vahetada kaupu. Basaar Group OÜ ei osale tehingutes, muuhulgas ei ole Basaar Group OÜ tehingute pool ega kasutajate agent, maakler, esindaja ega komisjonär. 
  3. Basaari kasutaja (edaspidi Kasutaja) on füüsiline isik või juriidiline isik (ettevõtja), kes on registreerinud endale konto Basaaris. Konto on võimalik registreerida veebilehel basaar.com. Konto loomisel valib iga Kasutaja unikaalse kasutajanime ja salasõna. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt selle eest, et valitud salasõna ei satuks kolmandate isikute kätte (sh valitud salasõna ei ole liiga lihtne).
  4. Basaaris on Kasutajatel võimalik ostja, müüja ja vahetada kaupu. Kõik vastavad lepingud loetakse sõlmituks Kasutajate vahel, näiteks sõlmitud Müügileping loetakse sõlmituks Ostja ja konkreetse kaupa müüva füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Müüja) vahel.
  5. Kasutustingimused on lahutamatult seotud Privaatsustingimustega.
  6. Kasutaja kohustub Basaari konto loomisel esitama tõesed ja täielikud andmed, muuhulgas kohustub Kasutaja esitama oma ees- ja perekonnanime ning kehtivad kontaktandmed. Kasutaja kohustub Basaari viivitamatult teavitama andmete muutumisest.
  7. Kasutaja kinnitab, et Kasutajal on kõik vajalikud õigused Basaaris tehingute tegemiseks, sh Kasutaja on teovõimeline.
  8. Kasutustingimused kehtivad kõikidele Basaari Kasutajatele mistahes viisil Basaarist ostmisel ja keskkonna Basaar.com kasutamisel, sh nii ostude sooritamisel kui ka kauba müümisel, tehingute ettevalmistamisel ning kohustuste täitmisel.
  9. Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus Basaaris on seaduslik.
 2. Kauba müügiks lisamine
  1. Kasutajal on võimalik Basaari vahendusel pakkuda müügiks kaupa.
  2. Kauba lisamiseks peab kasutaja lisama kaubast pealkirja, kirjelduse, kategooria ning hinna.  
   1. Kauba pealkiri ja kirjeldus peavad vastama Müüja müüdavale kaubale.
   2. Kauba hinnale lisandub Basaari komisjonitasu 10%.
   3. Müügitehingu sooritamisel maksab Müüja toimunud tehingu eest komisjonitasu Basaarile, mis arvestatakse tehingu sooritamisel maha automaatselt.
   4. Basaar ei vastuta Müüja poolt lisatud kauba kirjelduse, piltide ja pealkirja ehtsuse eest. 
  3. Kasutajal on keelatud kasutada Basaari ebaseaduslikeks tehinguteks, sh pettusteks, heade kommetega vastuolus olevateks tehinguteks, ebaseadusliku või võltsitud kauba müümiseks jne. Müüjal on kohustus tagada, et kauba müümine on seaduslik ega riku kolmandate isikute õigusi. Muuhulgas on Basaaris keelatud müüa kaupa, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või -litsents või muu samaväärne dokument. Samuti on keelatud müüa asju, millega kauplemine on Eesti Vabariigis keelatud. Müüja ei või müüa kaupa, mis kahjustab kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalse omandi õigusi jne).
  4. Müüa tagab, et kogu Müüja poolt pakutava kauba müümine ning sellise müügi protsess (sh importimine/eksportimine, maksude arvestamine, vanusepiiranguid jne) on kooskõlas õigusaktidega.
  5. Müüjal on kohustus müügiperioodi lõppedes alles jäänud toodetele järele tulla.
  6. Kui Müüja toodetele müügiperioodi lõppedes järele ei ole tulnud, rakendub tasu 5€ iga lisapäeva eest.
 1. Hinna- ja tooteinfo
  1. Müüja kohustub tagama Basaaris esitatud hinna- ja tooteinfo õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse. Basaar ei vastuta Basaaris esitatud hinna- ega tooteinfo eest. 
  2. Basaaris müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete hinnasildile ja tootekaardile. Kõik Basaaris müüdavate kaupade hinnad on eurodes.
  3. Müüjal on kohustus tagada, et müüdav kaup vastab pakkumises esitatud tingimustele. Müüja vastutab ainuisikuliselt, et esitatud andmed (sh kauba kirjeldus, pildid, hind jms):
   1. on õiged ja täielikud;
   2. ei ole eksitavad ega ebaõiged (sh ei ole varjatud olulist informatsiooni);
   3. ei riku kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalse omandi õigusi);
   4. ei ole vastuolus heade kommetega.
  4. Kui Müüja on maksukohustuslane peavad Basaaris esitatud hinnad sisaldama makse (sh käibemaksu) ja muid võimalikke tasusid vastavalt seaduses sätestatud määrale.
  5. Soodustuste olemasolul arvutatakse kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.
  6. Kauba valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda üritustel müüdavast kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.
  7. Hinna- või tooteinfo muutumisel kohustub Müüja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul avaldama vastava info Basaaris ja teavitama Basaari toimunud muudatusest e-posti teel aadressile care@basaar.com.
 2. Tasumine, raha kandmine müüja kontole
  1. Ostja tasub kauba müügihinna tasu täies ulatuses ettemaksuna.
  2. Tellimuse eest saab tasuda ostukorvis pakutud makseviisidega.
  3. Kui Ostjal ei ole kontol makse sooritamiseks piisavalt vahendeid, tühistatakse tellimus automaatselt.
  4. Ostja tasutud raha laekub kauba kätte saamiseni Basaari kontole.
  5. Ostja tasutud raha kantakse müüja kontole siis, kui ostja on kauba kättesaamise kinnitanud.
  6. Ostjal on kinnitamise hetkest alates kauba kohta aega pretensioone esitada kaks päeva.
 3. Tarbija õigused
  1. Juhul kui müügileping sõlmitakse võlaõigusseaduse ja tarbijakaitse seaduse mõttes tarbijast Ostja ja ettevõtjast/kauplejast Müüja vahel, peab Müüja tagama Ostjale kõik tarbijamüügiga seonduvad õigused.
  2. Juhul kui müügileping sõlmitakse eraisikute vahel, siis puudub Ostjal 14-päevane  taganemisõigus. Basaar pakub üksnes vahendusteenust, seega pole Basaar kauba omanik ega kauba müüja. Taganemisõigus kehtib, kui:
   1. kaup on võltsing;
   2. Müüja ei saada kaupa välja.
 4. Vastutus
  1. Tellimuse täitmise, sealhulgas kauba kättetoimetamise ja puudusega kauba eest vastutab Müüja. Basaaris vahendatakse Ostja ja Müüja suhtlust, kuid Basaar ei vastuta lepingu täitmise eest, seal hulgas ei vastuta Basaar ühegi puuduse eest. Samuti ei vastuta Basaar Müüja poolt avaldatud teave õigsuse, seaduslikkuse ega tervikluse eest.
  2. Iga Kasutaja vastutab isiklikult sõlmitud tehingute eest, aga ka ebasobiva ja/või õigusvastase tehingu, käitumise ja/või suhtluse eest. Kasutaja vastutab kõigi tema kasutajanime ja salasõna kasutades sisse logides tehtud avalduste, toimingute, tehingute jms eest. Basaariil ei ole kohustust Kasutajat muul viisil tuvastada.
  3. Iga Kasutaja vastutab tehingutega seotud maksude (sh tulumaks, käibemaks) arvestamise, deklareerimise ja tasumise eest.
  4. Basaar ega Basaari omanik ei ole ühelgi juhul Basaaris müüdava kauba omanik.
  5. Kasutajad vastutavad Basaari vahendusel sõlmitud tehingute eest vastavalt õigusaktides sätestatule.
  6. Kasutajate omavaheline suhtlus Basaaris on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja käsitletav Kasutajate sõlmitud lepingu osana ja/või selle tõlgendamise vahendina. Nii Basaaris avaldatud kui ka omavahelises suhtluses avaldatud informatsioon on Kasutajatele siduv.
  7. Basaari lahendust pakutakse “nagu on” (as is) põhimõttel. Basaar ei anna Kasutajatele mistahes kinnitust, et Basaar vastab täielikult Kasutaja vajadustele või tagab teatud tulemuse saavutamise või Basaar töötab vigadeta. Basaar ei vastuta tehnilistest tõrgete, katkestuste, peatumiste ega muude Basaari lahenduse puuduste eest, sh tekkinud suhtluskatkestuste eest.
  8. Basaar ei vastuta Basaaris tekkivate programmivigade eest.
  9. Basaar ei vastuta pahavara ega internetipettuste (sh andmepüük) eest, mida Kasutajad levitavad Basaari kaudu.
  10. Basaar ei vastuta ühelgi juhul Kasutajate omavahelisest õigussuhtest tekkinud kohustuse täitmise ega kahju eest.
  11. Basaar vastutab õigussuhtes Kasutajaga ainult raskest hooletusest või tahtlikult põhjustatud otsese varalise kahju eest. Basaar ei vastuta saamata jäänud tulu eest.
  12. Basaari pood ei vastuta kadunud toodete eest.
 5. Kuulutuste eemaldamine ja konto sulgemine
  1. Basaaril on õigus kaup Basaarist eemaldada, kui kaup, selle kirjeldus või muu sellega seotud asjaolu on vastuolus Kasutustingimuste, kehtivate õigusaktide või heade kommetega. Juba kinnitatud tellimused nimetatud kauba kohta tühistatakse.
  2. Basaaril on õigus Kasutaja konto funktsionaalsust piirata ja/või Kasutaja konto sulgeda, kui Kasutaja rikub käesolevaid Kasutustingimusi, muuhulgas on Basaaril õigus konto sulgeda, kui:
   1. Kasutaja esitab Basaaris või Basaarile ebaõiget, ebatäpset, eksitavat või ebaseaduslikku teavet;
   2. Kasutaja sisestatud andmed (sh kauba kirjeldus, kauba omadused) on vastuolus käesolevate Kasutustingimustega, heade kommetega või kehtivate õigusaktidega;
   3. Kasutaja on korduvalt jätnud täitmata oma kohustused teiste Kasutajate suhtes, seejuures eelkõige, kuid mitte ainult jätnud Ostjana tasumata või vastu võtmata tellitud kauba või jätnud Müüjana kauba vaatamata tasumisele väljastamata;
   4. Kasutaja tegevuse kohta on laekunud vähemalt kolm pretensiooni või eelnevaid pretensioone ei ole õnnestunud ära lahendada;
   5. Kasutaja on esitanud vähemalt kolm eksitavat ja/või alusetut pretensiooni teiste Kasutajate kohta.
  3. Kasutajal on õigus vaidlustada kauba Basaarist eemaldamine, oma konto funktsionaalsuse piiramine või konto sulgemine pöördudes selleks Basaari poole kirjutades e-posti aadressile care@basaar.com.
  4. Kasutajal ei ole õigust nõuda Basaarilt konto sulgemist ega kustutamist, kui Kasutajal on täitmata kohustused Basaari ja/või teiste Kasutajate ees. Kasutaja kontot ei kustutata enne, kui viimase tehingu tegemisest on möödunud õigusaktides selle vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg.
  5. Kasutajal on õigus oma konto Basaaris sulgeda, konto kustutamiseks kirjuta meile care@basaar.com
 6. Isikuandmete töötlemine
  1. Isikuandmete töötlemisele kohalduvad Privaatsustingimused.
 7. Vaidluste lahendamine
  1. Kui Ostjal on Müüja vastu pretensioone palume need edastada otse Müüjale või Basaari vahendusel Müüjale esitamiseks e-posti aadressile care@basaar.com. Basaar soovitab püüda vaidlused lahendada läbirääkimiste teel.
Basaar jätab endale õiguse Kasutustingimusi muuta ning Basaari (sh veebilehte ja selle tehnilist lahendust) uuendada ja muuta. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Basaar.com. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi. Kasutajal  on võimalik enne ostu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja vajadusel taasesitada.

Käesoleva tingimused on avaldatud 18.06.2022 seisuga.