Privaatsustingimused

Privaatsustingimused kehtivad keskkonna Basaar kasutamisel, ostude sooritamisel ja kogutud andmete töötlemisele. Basaari haldab Basaar Group OÜ registrikood 12413084, Tartu, Vaba tn 19a. Basaar on kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Basaar töötleb (sh kogub, kasutab, avaldab, säilitab, edastab, kustutab jm) isikuandmeid. Samuti esitatakse teave Teie kui andmesubjekti õiguste kohta. Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist. Privaatsustingimused on lahutamatult seotud Basaari Kasutamistingimustega. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Basaar kehtivatest õigusaktidest.

 1. Milliseid isikuandmeid Basaar töötleb?
  1. Identifitseerimisandmed ja üldandmed - ees- ja perekonnanimi, sugu, Basaari kasutajanimi, profiilipilt;
  2. Kontaktandmed – e-post, telefoninumber;
  3. Tarbijakäitumise andmed - lisatud tooted, toodete kategooriad, toodete suurused jt.
  4. Ostuandmed – arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad, kasutajad) jms;
  5. Kliendi tagasiside – lemmiktooted, lemmikkasutajad, hinnangud, e-kirjade statistika jms;
  6. Digitaalsed andmed Basaaris – veebiküpsised, logiinformatsioon jms.
 2. Kuidas Basaar isikuandmeid kogub?
  1. Basaar kogub isikuandmeid, kui kasutaja:
   1. registreerib endale Basaaris Basaari konto (edaspidi konto);
   2. täiendab Basaaris konto andmeid;
   3. sooritab Basaaris ostu ja
   4. osaleb Müüjana Basaari poes;
   5. annab oma andmed Basaari üritusel osaledes;
   6. esitab andmeid Basaar klienditoe kaudu.
  2. Basaar kogub kõigi Veebilehe külastajate (sh mitte kasutajad) kohta veebiküpsiseid.
 3. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?
  1. Kui kasutaja on Basaarile edastanud isikuandmed, saab kasutaja anda Basaarile vabatahtlikult lisaks õiguse edastada ka teavet Basaari toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). Basaar töötleb sel juhul kasutaja nõusolekul isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, sealhulgas personaalsete pakkumiste tegemiseks.
  2. Vastava nõusoleku saab kasutaja anda registreerimisel või hiljem oma konto kaudu. Paremate pakkumiste tegemise eesmärgil saab kasutaja kontole täiendava infona lisada oma soo, lemmiktooted jne. Otseturunduspakkumiste tegemiseks nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  3. Basaar võib isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel (näiteks lojaalsusprogrammis või üritustel osalemiseks), sel juhul täpsustatakse töötlemise eesmärk nõusoleku kogumise käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  4. Basaar töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Basaar õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamisekohustuse täitmiseks.
  5. Basaar töötleb isikuandmeid tulenevalt Basaar õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on Basaaril õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Samuti võib Basaar töödelda õigustatud huvist tulenevalt tarbijakäitumise andmeid. Basaar kogub andmeid kasutaja eelistatud makseviiside, pakiautomaatide ja postiaadresside, vaadatud poodide, toodete ja pakkumiste ning otsingute, kampaanias osalemiste jms tarbijakäitumise kohta, et pakkuda kasutajale võimalikult mugavat ostukogemust ning personaalset teenindust. Igal sellisel juhul hindab Basaar põhjalikult, kas tema huvid töötlemiseks kaaluvad üles kasutaja huvid ja õigused. Juhul, kui Basaar leiab, et töötlemine on õigustatud, rakendab ta piisavaid meetmeid, et tagada kasutaja õiguste kaitse sealhulgas töötlemise õigluse, erapooletuse ja täpsuse osas.
 4. Kui kaua Basaar isikuandmeid säilitab?
  1. Basaaril on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Basaar ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik kasutaja ees võetud või õigusaktidest tulenevate Basaar kohustuste täitmiseks või Basaar õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
  2. Kasutaja konto ja ostudega seotud andmeid säilitab Basaar üldjuhul konto aktiivsena püsimise ajal ning kolm aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Kui Basaaril on alust arvata, et kasutaja on rikkunud Basaar ees võetud kohustusi tahtlikult, võib Basaar kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Taotluse konto kustutamiseks saate esitada Basaaris oma konto kaudu.
  3. Basaar säilitab Teie konto 5 aasta jooksul viimase ostu sooritamisest (aktiivne konto), välja arvatud, kui te olete ise selgelt avaldanud soovi konto kustutamiseks. Kui Te ei ole 5 aasta jooksul ühtegi ostu sooritanud, saadab Basaar Teile järelepärimise konto aktiivsuse kontrollimiseks. Kui Te järelepärimisele selles määratud tähtaja jooksul ei vasta, eeldab Basaar, et Teie konto on mitteaktiivne ning Basaar võib Teie konto kustutada.
  4. Basaar säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
  5. Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus oma konto kaudu.
 5. Kellele Basaar isikuandmeid edastab?
  1. Basaar edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. Basaar võib isikuandmeid edastada isikutele, kellega Te kaupu ostes sõlmite müügilepingu, sel juhul võivad selle isiku poolt andmete töötlemisele kohalduda ka vastava müüja privaatsustingimused. Basaar võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Basaarile teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub selleks, et Basaar saaks täita kasutajaga sõlmitud lepinguid (tellimusi).
  2. Basaar tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud kasutaja e-posti aadressi, mille kaudu edastatakse otseturunduspakkumisi. Basaar võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Basaar tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.
  3. Basaar avaldab isikuandmeid ka juhul, kui Basaaril on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.
 6. Millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega?
  1. Basaar töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
  2. Kasutajal on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kasutajal on võimalik tutvuda kogutud andmetega Basaaris oma konto lehel. Kasutajal on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Basaar töödeldavatest isikuandmetest. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, seal hulgas isikuandmete teisele vastutavale töötlejale ülekandmist. Nõutud andmed edastatakse eposti teel masinloetava failina.
  3. Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.
  4. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
   1. isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Basaar neid töötles;
   2. kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
   3. kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   4. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   5. isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
  5. Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded oma konto kaudu. Kui Teil ei ole Basaari kontot või te ei saa seda mingil põhjusel kasutada (näiteks ei ole võimalik sisse logida), siis saate Basaarga ühendust võtta e-posti aadressil care@basaar.com. Esitatud küsimustele ja nõuetele vastab Basaar hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
  6. Kui kasutaja on seisukohal, et Basaar on kasutaja õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Basaar jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Basaaris. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 22.02.2021 seisuga.